Liste aller Tastaturkürzel & Shortcuts

Hauptmenüleiste

unter Datei (ALT + D)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

BV Verwaltung

   

ALT + D + B

 

Speichern

   

ALT + D + S

F2

Schliessen

   

ALT + D + C

 

Zeichnungsverwaltung

   

ALT + D + Z

 

Hausgrund

 

ALT + D + Z + H

 

Geschosse

 

ALT + D + Z + G

 

Wände

 

ALT + D + Z + W

 

3D Darstellungen

 

ALT + D + Z + 3

 

Profile

 

ALT + D + Z + P

 

Bilder

 

ALT + D + Z + B

 

Pläne

 

ALT + D + Z + L

 

Materiallisten

 

ALT + D + Z + M

 

Seite einrichten

   

ALT + D + R

 

Zeichnung drucken

   

ALT + D + D

STRG + P

Export

   

ALT + D + E

 

DXF 2D Export

 

ALT + D + E + D

ALT + F2

DXF 3D Export

 

ALT + D + E + X

ALT + F3

FHP Export

 

ALT + D + E + F

F12

Import

   

ALT + D + I

 

DXF Import

 

ALT + D + I + D

ALT + F1

FHP Import

 

ALT + D + I + F

SHIFT + F12

Bauvorhaben Eigenschaften

   

ALT + D + A

 

Programm beenden

   

ALT + D + P

 

unter Bearbeiten (ALT + B)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Kopieren

   

ALT + B + K

STRG + C oder
STRG + Einfg

Einfügen

   

ALT + B + E

STRG + V oder
SHIFT + Einfg

Kontrolle

   

ALT + B + O

 

Werte verschieben

   

ALT + B + W

 

Suchen

   

ALT + B + S

STRG + F

unter Ansicht (ALT + A)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Normal Ansicht

   

ALT + A + N

 

Layout Ansicht

   

ALT + A + L

 

Anzeige Optionen

   

ALT + A + A

F7

Schichten

   

ALT + A + S

 

3D Schnittparameter

   

ALT + A + 3

 

Farbeinstellungen

   

ALT + A + F

 

Schriftskalierung

   

ALT + A + C

 

3D Darstellung

   

ALT + A + D

 

2D Draufsicht

 

ALT + A + D + 2

 

3D Schrägansicht

 

ALT + A + D + 3

 

3D Drehen

 

ALT + A + D + D

 

Ansicht von Norden

 

ALT + A + D + A

 

Ansicht von Süden

 

ALT + A + D + N

 

Ansicht von Osten

 

ALT + A + D + S

 

Ansicht von Westen

 

ALT + A + D + I

 

Ansicht von Oben

 

ALT + A + D + C

 

Nordrichtung festlegen

 

ALT + A + D + O

 

Drahtgittermodell

 

ALT + A + D + R

 

Verdeckte Kanten

 

ALT + A + D + V

 

Flächen Darstellung

 

ALT + A + D + F

 

Flächen Durchsicht

 

ALT + A + D + L

 

Vertikalschnitt erzeugen

   

ALT + A + V

 

Horizontalschnitt erzeugen

   

ALT + A + H

 

Konstruktionsebene erzeugen

   

ALT + A + K

 

Wandaufstellen

   

ALT + A + W

 

Einzelholz

   

ALT + A + E

 

Zoom Zeichnung

   

ALT + A + Z

 
 

Bild neu aufbauen

 

ALT + A + Z + B

 

Verschieben

 

ALT + A + Z + V

ALT + rechte Maustaste

Zoom drei Schritte zurück

 

ALT + A + Z + Z

 

Gesamtbild

 

ALT + A + Z + G

 

Lupe

 

ALT + A + Z + L

ALT + linke Maustaste

unter Extras (ALT + X)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Dachautomatik

   

ALT + X + D

F9

Wandautomatik

   

ALT + X + W

F10

MCAD Automatik

   

ALT + X + M

SHIFT + F5

Datenübergabe Mliste

   

ALT + X + A

F11

Aufmass Listen

   

ALT + X + U

 

Kalkulation

   

ALT + X + K

 

Stammdaten Verwaltung

   

ALT + X + T

 

Raster

   

ALT + X + R

 

Gebäuderaster

 

ALT + X + R + G

 

Winkel/Längen Raster

 

ALT + X + R + W

 

Einstellungen Gebäuderaster

 

ALT + X + R + E

 

Einstellungen Winkel/Längen Raster

 

ALT + X + R + I

 

Allgemeine Voreinstellung

   

ALT + X + L

ALT + F7

Optionen

   

ALT + X + O

 

Startmenü

 

ALT + X + O + S

 

Profilbemassung

 

ALT + X + R + P

 

von Traufe

ALT + X + R + P + T

 

von First

ALT + X + R + P + F

 

Quick Fix

 

ALT + X + O + Q

 

Wände Check

 

ALT + X + O + W

 

Legende sichtbar

 

ALT + X + O + L

 

Lehrer Hardlock

 

ALT + X + O + H

 

Datenübernahme aus V 8.0

 

ALT + X + O + D

 

Firmen Anschrift

   

ALT + X + F

 

unter Fenster (ALT + F)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Überlappend

   

ALT + F + L

 

Untereinander

   

ALT + F + U

 

Nebeneinander

   

ALT + F + N

 

Aktuelles Schließen

   

ALT + F + C

 

Alle inaktiven schließen

   

ALT + F + A

 

Alle minimieren

   

ALT + F + E

 

Symbole Anordnen

   

ALT + F + O

 

1 (aktuelles Fenster)

   

ALT + F + 1

 

unter ? (ALT + ?)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Info

   

ALT + ? + I

 

Hilfe

   

ALT + ? + H

F1

Was ist neu ?

   

ALT + ? + W

 

E-Mail Anfrage

   

ALT + ? + E

 

 
Hauptmenüleiste Materialliste/Einzelstab

unter Datei (ALT + D)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Listenverwaltung

   

ALT + D + L

 

Schließen

   

ALT + D + C

 

Speichern

   

ALT + D + S

 

Import

   

ALT + D + I

 

Export Materiallisten-Daten

   

ALT + D + M

 
 

ASCII Datei

 

ALT + D + M + A

 
 

Microsoft Word

 

ALT + D + M + W

 
 

Microsoft Excel

 

ALT + D + M + E

 

Export an Maschinen

   

ALT + D + E

 
 

AF7: (akt. Maschine)

 

ALT + D + E + 7

STRG + T

 

Hundegger K2

 

ALT + D + E + 2

 
 

Hundegger K1

 

ALT + D + E + 1

 
 

Hundegger P10

 

ALT + D + E + 0

 
 

Hundegger P8

 

ALT + D + E + 8

 
 

Schmidler B&R

 

ALT + D + E + S

 
 

weitere Maschinen

 

ALT + D + E + W

 
   

Burmek SPL 160.1

ALT + D + E + W + 1

 
   

Burmek 270.3

ALT + D + E + W + 3

 
   

Burmek 270.4

ALT + D + E + W + 4

 
   

Schmidler POT

ALT + D + E + W + S

 
   

B &Z

ALT + D + E + W + B

 
   

Maffell

ALT + D + E + W + M

 
 

ASCII Datei

 

ALT + D + E + A

 

Seitenansicht

   

ALT + D + H

 

Liste(n) drucken

   

ALT + D + D

STRG + P

Seite einrichten

   

ALT + D + R

 

Zeichnung drucken

   

ALT + D + Z

 

Bauvorhaben Eigenschaften

   

ALT + D + G

 

Beenden

   

ALT + D + B

 

unter Bearbeiten (ALT + B)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Kopieren

   

ALT + B + K

STRG + C

Einfügen

   

ALT + B + I

STRG + V

Teilliste löschen

   

ALT + B + N

 

Alle Bauteile/Zeilen markieren

   

ALT + B + A

STRG + A

Bauteil(e)/Zeile(n) löschen

   

ALT + B + L

STRG + ENTF

Bauteil(e) wenden

   

ALT + B + B

STRG + W

Bauteil(e) umkanten

   

ALT + B + T

 

um 90 Grad

 

ALT + B + T + U

STRG + U

um 180 Grad

 

ALT + B + T + M

 

um 270 Grad

 

ALT + B + T + 2

 

Auswertungsnummer ändern

   

ALT + B + S

F6

Spezielle Bauteil(e) Bearbeitungen

   

ALT + B + Z

 

Erste Bearbeitung auf 0 setzen

 

ALT + B + Z + E

 

Bemassungspunkte

 

ALT + B + Z + B

 

Bearbeitungen sortieren

 

ALT + B + Z + A

 

Schnitte reduzieren

 

ALT + B + Z + S

 

Eigenkonstruktionen auflösen

 

ALT + B + Z + I

 

Kerven vorbearbeiten

 

ALT + B + Z + K

 

Bearbeitung löschen

   

ALT + B + H

SHIFT+ STRG +ENTF

Bearbeitung wenden

   

ALT + B + W

SHIFT+ STRG + W

Bearbeitung umkanten

   

ALT + B + U

 

um 90 Grad

 

ALT + B + U + U

SHIFT+ STRG + U

um 180 Grad

 

ALT + B + U + M

 

um 270 Grad

 

ALT + B + U + 2

 

unter Ansicht (ALT + A)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Normalansicht

   

ALT + A + N

 

Layoutansicht

   

ALT + A + L

 

Bauteile mehrzeilig

   

ALT + A + B

SHIFT + F8

Anzeige Optionen

   

ALT + A + A

F7

Zoom Zeichnung

   

ALT + A + Z

 

Bild neu aufbauen

 

ALT + A + Z + B

 

verschieben

 

ALT + A + Z + V

ALT+ rechte Maustaste

Zoom drei Schritte zurück

 

ALT + A + Z + Z

 

Gesamtbild

 

ALT + A + Z + G

 

Lupe

 

ALT + A + Z + L

ALT + linke Maustaste

unter Einfügen (ALT + E)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Neue Position / Bauteil

   

ALT + E + N

STRG + N

Neue Teilliste

   

ALT + E + E

 

Baustein

   

ALT + E + B

 

Autotext neu

   

ALT + E + U

ALT + F3

Autotext bearbeiten

   

ALT + E + A

 

unter Format (ALT + F)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Teillistendaten akualisieren

   

ALT + F + K

 

Teillisten Eigenschaften

   

ALT + F + E

 

Auswahl

 

ALT + F + N + A

 

Gruppierung

 

ALT + F + N + G

 

Sortierung

 

ALT + F + N + S

 

Maske

 

ALT + F + N + M

 

Werte

 

ALT + F + N + W

 

Numerierung

 

ALT + F + N + N

 

Druck

 

ALT + F + N + D

 

Liste als Vorlage speichern...

   

ALT + F + L

 

Maske bearbeiten

   

ALT + F + M

 

Maske neu zuweisen...

   

ALT + F + A

 

Maske als Vorlage speichern...

   

ALT + F + S

 

unter Extras (ALT + X)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Auswertungsnummern aktualisieren

   

ALT + X + A

 

Maschinen-Daten

   

ALT + X + M

 

Hundegger K2

 

ALT + X + M + 2

 

Allgemeine Einstellungen

ALT + X + M + 2 + A

 

Bearbeitungsformen

ALT + X + M + 2 + B

 

Hundegger K1

 

ALT + X + M + 1

 

Allgemeine Einstellungen

ALT + X + M + 1 + A

 

Bearbeitungsformen

ALT + X + M + 1 + B

 

Hundegger P10

 

ALT + X + M + 0

 

Allgemeine Einstellungen

ALT + X + M + 0 + A

 

Werkzeugdaten

ALT + X + M + 0 + W

 

Hundegger P8

 

ALT + X + M + 8

 

Allgemeine Einstellungen

ALT + X + M + 8 + A

 

Werkzeugdaten

ALT + X + M + 8 + W

 

Vorbelegungen Bearbeitungen

   

ALT + X + B

 

Vorbelegungen Varianten

   

ALT + X + V

 

Allgemeine Voreinstellungen...

   

ALT + X + L

 

Firmenanschrift

   

ALT + X + F

 

unter ? (ALT + ?)

Funktion/Befehl

Untermenü 1

Untermenü 2

Kürzel

Shortkey

Info

   

ALT + ? + I

 

Hilfe

   

ALT + ? + H

F1

Was ist neu ?

   

ALT + ? + W

 

E-Mail Anfrage

   

ALT + ? + E

 

 
Zusammenfassung & weitere Shortkeys in den einzelnen Programmteilen

Allgemeines

Versatzmaß über Winkel und Länge bestimmen

1mal Leertaste bei Punkteingaben

Versatzmaß über Versatz nach oben und rechts bestimmen

2mal Leertaste bei Punkteingaben

neuer Winkelbezug bei Linieneingabe

F6

Durchblättern von Geschossen/Durchblättern von Wänden

Bild auf/Bild ab Tasten

Kopieren (markierte Objekte als "echte" Baustein, ansonsten als CAD)

STRG + C

Einfügen

STRG + V

Hilfe

F1

Druckenmnü aufrufen

STRG + P

Suchfunktion

STRG + F

Anzeigeoptionen

F7

Voreinstellungen

ALT + F7

verschiedene, nicht untereinander liegende Positionen markieren (BV Verwaltung, Materialliste, etc.)

STRG + linke Maustaste

Beim Erzeugen von Wänden, Setzen von Elementen, Bausteinen etc.: Abschnitt, in dem ein Bezugspunkt gefangen werden soll, herauszoomen (im Zeichnungsbildschirm)

STRG + linke Maustaste

Bearbeitenbefehle

Schneiden

STRG + S

Stanzen

STRG + A

Kopieren

STRG + K

Lage

STRG + L

Ändern

STRG + N

Berechnen

F5

Baustein

STRG + B

Stoßen

STRG + T

Anfügen

STRG + G

Spiegeln

STRG + I

Löschen

STRG + X und ENTF

Endtyp

STRG + E

Dachraster

STRG + R

Sonstiges

STRG +O

Eingabebereich

Steuerung der Buttons im Eingabefeld:

1.Button von links

ALT + 1

2.Button von links

ALT + 2

usw.

usw.

Steuerung der Eingabeformen im Eingabefeld:

1.Button von links

STRG + 1

2.Button von links

STRG + 2

usw.

usw

Ausmittlung

Ziegelzwischenberechnung bei der Ortgangeingabe (Vordach) in Eingabezeile oder STM / Ändern

F3

Sparrenlage

Berechnen

F5

Dachautomatik

F9

Wand/Decke

Berechnen (Hölzer)

F5

Wandautomatik

F10

FHP Export

F12

FHP Import

SHIFT + F12

Materialliste/Einzelstab

Markieren Beginn

STRG + B

Markieren Ende

STRG + E

alles Markieren

STRG + A

Transfer starten

F11

Auslagern auf aktuelle Maschine

STRG + T

Bauteil(e(/Zeile(n) löschen

STRG + ENTF

Bauteile wenden

STRG + W

Bauteile umkanten

STRG + U

Bearbeitung löschen

SHIFT+ STRG +ENTF

Bearbeitung wenden

SHIFT+ STRG + W

Bearbeitung umkanten

SHIFT+ STRG + U

Bauteile mehrzeilig

SHIFT + F8

Neue Position/neues Bauteil

STRG + N

Autotext neu

ALT + F3

Ersetzen

STRG+H

Gehe zu

STRG+G

Spalteninhalt ändern

STRG+I

CAD/MCAD

DXF Import

ALT + F1

DXF Export 2D

ALT + F2

DXF Export 3D

ALT + F3

 

Fenster schließen